صندلی ژنیکولوژی الکتریکی
صندلی ژنیکولوژی الکتریکی
تخت زایمان مدل EW13000