• بیمارستان دکتر میرحسینی شیراز
 • بیمارستان نورعلی اصغر اصفهان
 • بیمارستان مادرو کودک غدیر شیراز
 • مرکز تخصصی دیالیز حرم مطهر تهران
 • بیمارستان آرتا اردبیل
 • بیمارستان طرفه تهران
 • بیمارستان MRI شیرا
 • بیمارستان یادگار امام تهران
 • بیمارستان امام علی ازنا
 • بنیاد شهید و امور ایثارگران یاسوج و ….
 • دانشگاه علوم پزشکی مراغه
 • دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • دانشگاه علوم پزشکی لار
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 • دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • دانشگاه علوم پزشکی گرگان
 • دانشگاه علوم پزشکی اراک
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
 • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • دانشگاه علوم پزشکی قم
 • دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • بیمارستان جدیدالاحداث دیر بوشهر
 • بیمارستان جدیدالاحداث خلیل آباد خراسان رضوی
 • بیمارستان جدیدالاحداث پارس آباد اردبیل
 • بیمارستان جدیدالاحداث سیرجان کرمان
 • بیمارستان جدیدالاحداث نهاوند همدان
 • بیمارستان جدیدالاحداث رابر کرمان
 • بیمارستان امام خمینی اسفراین
 • بیمارستان مادر و کودک غدیر شیراز
 • بیمارستان فارابی ملکان
 • فرماندهی بهداری نیروی دریایی سپاه تهران
 • بیمارستان نرگس دورود
 • بیمارستان امام رضا اردبیل
 • بیمارستان دکتر ساجدی هادیشهر
 • بیمارستان قائم کلاردشت
 • بیمارستان امیرالمومنین اصفهان
 • بیمارستان امام حسین کوهبنان